آنالیزها

«آنالیز یا تحلیل داده ها به معنای یکپارچه سازی، و مرتب سازی اطلاعات بر مبنای یک هدف مشخص که همان هدف پروژه می باشد، تعریف می گردد. در اجرای این فرآیند از نرم افزارهای تخصصی و ویرایش اطلاعات استفاده می شود. در صورتی که داد ها دارای ارزش عددی نباشند (کیفی) تحلیل اطلاعات به صورت ادراکی و مشروح بر مبنای پاسخها و واکنشها صورت می پذیرد.