در این روش محصولات براساس آیتم های سنجش مربوط ماهیت مصرفی خود که می تواند بو، رنگ، مزه بسته بندی و … در محصولات خوراکی و بازتاب کارایی و تجربه استفاده در محصولات دیگر باشد، توسط افراد واجد الشرایط  که به یک مکان مشخص دعوت می شوند، ارزیابی شده و نظرات در قالب یک پرسشنامه هدفمند جمع آوری خواهند شد. در روش CLT امکان مقایسه محصول هدف با رقبا بدون شناسایی شدن توسط افراد که سبب بدست آمدن نتایج واقعی و بی طرفانه می گردد، فراهم است، ضمنا به علت یکسانی شرایط و مکان مصرف که در قبال تمامی داوطلبان کنترل می گردد، بر دقت نتایج افزوده خواهد شد.