این روش تحقیقات کمی مرسوم ترین گزینه به منظور جمع آوری اطلاعات در سطح کلان می باشد و به وسیله ابزار پرسشنامه ضمن حضور فیزیکی مصاحبه گر در مقابل پاسخگو، اطلاعات در زمینه موضوعیت پرسشنامه طراحی شده جمع آوری می گردد. مصاحبه میدانی می تواند به صورت رو در رو و انتخاب تصادفی افراد ضمن رعایت فیلترهای گزینش (F to F) یا بلوک های مسکونی (D to D) تحت چارچوب نمونه گیری تعیین شده، انجام بپذیرد. شرکت انگاره در هر نقطه از کشور، امکان جمع آوری اینگونه اطلاعات را به دو روش استفاده از پرسشنامه کاغذی (PAPI) و بهره گیری از پرسشنامه الکترونیکی در تبلت (CAPI) دارا می باشد.