تحقیقات کیفی

روشهای تحقیقاتی کیفی اغلب برای آگاهی یافتن به رفتار مصرف، دلایل و انگیزه های اساسی استفاده می شوند. روش های کیفی کمک می کند تا الگوهای تفکر و نگرش افراد که باعث می شود رفتار و عمل خاصی را انجام دهند بدست آوریم. این مطالعات معمولا با داده هایی که می توانند مشاهده و توصیف شوند، اما اندازه گیری نمی شوند، بیان می گردد. به این ترتیب، تجزیه و تحلیل داده ها غیر آماری است. همچنین به کار گیری این روشها می تواند بینش ها، ایده ها و یا فرضیه های موثری را برای تحقیقات کمی بعد ارائه دهد. عمده ترین روشهای تحقیقات کیفی به شرح زیر، توسط شرکت انگاره ارائه می شوند: