تحقیقات کمی

مطالعات کمی به آن دسته از بررسی ها در جامعه هدف معین شده مربوط می شوند که می توانند با بیان عددی اندازه گیری شوند. به لحاظ آماری، این دسته تحقیقات مقدار عددی اطلاعات را به دست می دهند و با تخصیص یک نمونه مناسب، نتایج استخراجی قابلیت تعمیم به جامعه را دارا می باشند. انواع روشهای کمی که توسط شرکت انگاره مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر هستند: